Algemene Voorwaarden

Bekijk de Algemene Voorwaarden van aquilaservices.nl, aangeboden door Aquila Services. Lees over intellectueel eigendom, het gebruik van de website, prijzen en aansprakelijkheid. Ontdek hoe Aquila Services omgaat met wijzigingen en vind de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op deze pagina.
Gradient Clipboard icon

Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden voor aquilaservices.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van aquilaservices.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Aquila Services . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aquila Services is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Aquila Services.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Aquila Services te mogen claimen of te veronderstellen.

Aquila Services streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op aquilaservices.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Aquila Services aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van aquilaservices.nl op deze pagina.

Contact
Ik heb interesse in...

Selecteer één of meerdere

Scroll naar boven

Vul je email en website in en wij analyseren je website voor verbeteringen.